Dự án Điện gió trên bờ tại Quảng Trị

Ngày 14 tháng 5 năm 2020

Tổ chức lễ khởi công

 

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, chúng tôi đã tổ chức lễ khởi công và lễ động thổ theo văn hóa Việt Nam tại Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, cầu nguyện cho công trình được an toàn. Buổi lễ này thể hiện việc nhóm dự án có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này và tạo ra một bước tiến nhảy vọt, đó là một bước tiến lớn để công ty chúng tôi mở rộng ra nước ngoài.

Đang phát triển Gió trên bờ