CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 1. Giới thiệu

  Việc tuân thủ pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và phương thức xử lý dữ liệu cá nhân phù hợp là nghĩa vụ xã hội quan trọng của Công Ty TNHH Renova Việt Nam (sau đây được gọi là “Renova Việt Nam”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”). Chúng tôi đã xây dựng chính sách bảo mật này để bảo vệ dữ liệu cá nhân và không ngừng nỗ lực nâng cao các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

 2. Dữ liệu cá nhân nào mà Renova Việt Nam có thể thu thập từ bạn?

  Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn bằng việc sử dụng những biện pháp hợp pháp và thích hợp, cũng như sẽ không sử dụng bất kỳ phương pháp không phù hợp nào để thu thập và/hoặc nhận các dữ liệu cá nhân này. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn hoặc công ty của bạn cung cấp cho chúng tôi (chẳng hạn: thông qua mối quan hệ hợp tác kinh doanh đã được thiết lập giữa bạn hoặc giữa công ty của bạn và Renova Việt Nam) và sẽ sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với mục đích ban đầu khi mà bạn cung cấp dữ liệu cho chúng tôi)

  Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm nhưng không giới hạn: tên của bạn, tên công ty, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử.

 3. Mục đích và phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân

  Renova Việt Nam luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết cho một hoặc các mục đích sau (dưới đây được gọi là “Mục Đích”):

  • Tuyển dụng và đánh giá ứng viên;
  • Cung cấp cho bạn thông tin về các vị trí đang sẵn có tại Renova Việt Nam;
  • Liên hệ và lưu giữ hồ sơ liên lạc giữa bạn và chúng tôi về bất kỳ việc xem xét nào đang thực hiện bởi chúng tôi hoặc sự ứng cử của bạn vào vị trí sẵn có của chúng tôi;
  • Liên hệ và lưu giữ hồ sơ liên lạc giữa bạn và chúng tôi về bất kỳ hoạt động kinh doanh nào;
  • Phản hồi các câu hỏi từ bạn;
  • Giao kết hợp đồng với bạn hoặc công ty của bạn;
  • Tìm kiếm và đánh giá đối tác kinh doanh hoặc các nhà đầu tư tiềm năng;
  • Hợp tác kỹ thuật và cộng tác kinh doanh; và
  • Các mục đích khác cần thiết cho hoạt động kinh doanh bình thường của chúng tôi.
 4. Nguyên do xử lý dữ liệu cá nhân

  Chúng Tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân vì:

  • Cần thiết cho lợi ích chính đáng được chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp lợi ích đó bị mâu thuẫn với các lợi ích hoặc quyền cơ bản hoặc sự tự do của bạn; hoặc là
  • Cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng giao kết với bạn.

  Tùy từng trường hợp, chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân nếu:

  • Cần thiết để đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi buộc phải tuân thủ;
  • Cần thiết để bảo vệ lợi ích thiết yếu của bạn hoặc của người khác;
  • Cần thiết cho việc thực thi nhiệm vụ vì lợi ích công cộng được mong đợi dành cho chúng tôi hoặc cần thiết cho việc thực hiện thẩm quyền chính thức mà chúng tôi có; và
  • Bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

  Không tính đến các lý do được liệt kê ở trên, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm, trừ khi (1) bạn đã đồng ý rõ ràng với chúng tôi để xử lý dữ liệu đó cho một hoặc nhiều Mục Đích; (ii) việc xử lý là cần thiết để thiết lập, thực hiện hoặc chống lại các khiếu nại pháp lý hoặc (iii) bạn đã công bố dữ liệu đó một cách công khai. Bạn sẽ không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn trừ khi bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu đó của chúng tôi.

 5. Tiết lộ và chuyển giao quốc tế đối với dữ liệu của bạn

  Chúng tôi sẽ không cung cấp, chia sẻ hoặc truyền bá cho bên thứ ba nào dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
  Liên quan đến một hoặc nhiều Mục Đích, trong phạm vi mà bạn đã đồng ý với chúng tôi, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho:

  • Các công ty khác là thành viên của tập đoàn Renova Việt Nam (bao gồm Renova Renewables Asia Pte.Ltd, công ty mẹ của Renova Việt Nam và công ty mẹ của công ty này, RENOVA, Inc., tại đây được gọi chung là “Thành Viên Tập Đoàn”. Vui lòng xem trang chủ của RENOVA, Inc. để biết danh sách các chi nhánh tại trang https://www.renovainc.com/en/corporate/profile/);
  • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và/hoặc các Thành Viên Tập Đoàn khác (chẳng hạn như các cơ quan tuyển dụng, nhà cung cấp dịch vụ CNTT, tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát, cố vấn kế toán, pháp lý và các cố vấn khác, v.v…); và
  • Các bên thứ ba khác có yêu cầu hợp lý truy cập vào dữ liệu cá nhân liên quan tới bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích.

  Ngoài ra, chúng tôi sẽ không cho thuê hoặc bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến bất kỳ giao dịch mua, sáp nhập hoặc mua lại bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, miễn là chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

  Lưu ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn được đề cập ở trên có thể được chuyển đến và lưu trữ tại quốc gia bên ngoài lãnh thổ quốc gia của bạn mà luật pháp ở đó có thể không quy định cùng mức độ bảo vệ dữ liệu. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi đảm bảo rằng sẽ có các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

 6. Thời hạn lưu trữ

  Chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn dài hơn thời hạn cần thiết cho các Mục Đích mà dữ liệu cá nhân được xử lý. Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn:

  • Trong thời hạn yêu cầu của pháp luật hoặc các quy định liên quan;
  • Cho đến khi chúng tôi không còn lý do hợp lệ để lưu trữ; và
  • Cho đến khi chúng tôi nhận được yêu cầu xóa dữ liệu của bạn.

  Sau khoảng thời gian lưu trữ trên, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn theo luật hiện hành.

 7. Bảo mật

  Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp quản lý an toàn cần thiết và phù hợp để ngăn chặn việc phá hủy, mất mát, thay đổi và các vấn đề khác liên quan đến thông tin cá nhân. Để ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy tắc và quy chuẩn có liên quan.
  Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nói trên, bạn nên nhận thức rằng không có phương pháp truyền tải qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Trường hợp máy chủ thông tin bị tin tặc tấn công làm mất dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ báo cáo sự việc với cơ quan điều tra để kịp thời xử ký và có biện pháp khắc phục, ngăn chặn trong thời gian sớm nhất có thể. Mặc dù việc bảo mật không thể bảo đảm tuyệt đối, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn và liên tục xem xét cũng như thắt chặt các biện pháp quản lý an toàn của chúng tôi.

 8. Quyền của bạn

  Bạn có các quyền khác nhau liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình. Cụ thể, bạn có quyền yêu cầu truy cập và lấy bản sao, cập nhật, chỉnh sửa và xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ, cũng như quyền hạn chế một số loại xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, quyền yêu cầu chúng tôi ngừng cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Nếu quá trình xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã đồng ý trước đó.

  Lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi sẽ xử ký dữ liệu cá nhân với các mục đích đã liệt kê ở trên hoặc thực hiện các mục đích khác nếu có theo luật hiện hành, chúng tôi có thể không tiếp tục thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi đã ký kết với bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể tiếp thục thực hiện hợp đồng với bạn. Các quyền pháp lý và biện pháp khắc phục của chúng tôi được bảo lưu trong trường hợp này.

 9. Khiếu nại

  Nếu bạn cảm thấy Renova Việt Nam đã không phản hồi yêu cầu của bạn hoặc đã xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp, bạn có quyền gửi khiếu nại đến cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan.

 10. Hợp đồng hoặc nghĩa vụ luật định

  Việc cung cấp dữ liệu cá nhân không phải là một yêu cầu theo luật hoặc hợp đồng, hoặc một yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền cắt giảm hoặc kết thúc hợp đồng với bạn trong trường hợp bạn không sẵn sàng cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn.

 11. Trẻ em

  Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân từ những người dưới 15 tuổi. Tuy nhiên, vì chúng tôi không thể biết chính xác độ tuổi thật của bạn, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ dưới 15 tuổi, chúng tôi cần sự đồng ý của bạn nếu bạn muốn con của bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ lý do gì để tin rằng bất kỳ thông tin nào có liên quan đến con bạn đã được cung cấp cho Renova Việt Nam mà không có sự đồng ý trước của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đảm bảo rằng thông tin đó sẽ được xóa.

 12. Các thay đổi về chính sách bảo mật của chúng tôi

  Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật này bất kỳ lúc nào theo quyết định của chúng tôi mà không cần cảnh báo hoặc thông báo trước. Mọi thay đổi như vậy sẽ được đăng ở đây và bạn nên kiểm tra lại thường xuyên để xem bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào.

 13. Liên hệ

  Nếu bạn:

  • có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc yêu cầu liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này;
  • muốn rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân nào của bạn được liệt kê trong Chính Sách Bảo Mật này hoặc theo tài liệu khác;
  • muốn truy cập, lấy bản sao, yêu cầu xóa, hạn chế, chỉnh sửa hồ sơ dữ liệu cá nhân của bạn;

  Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

  Email: RVV_privacy@renovainc.com